Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - để ý Đảng thấu tình, đạt lý, hợp lòng dân (Kỳ II)
Lượt xem: 47

Kỳ 2: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hải Hậu - Việc khó phải làm

 

anh tin bai

Một góc Trung tâm huyện Hải Hậu

 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “…nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương phù hợp đặc điểm địa bàn, kiện toàn tổ chức, tinh giản hợp lý, bỏ cấp trung gian, giảm thủ tục hành chính phiền hà cho người dân...”; Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 5/8/2023 của UBND tỉnh Nam Định. Như vậy, cơ sở chính trị và pháp lý chúng ta đều có, căn cứ quy định của Quốc hội, văn bản chỉ đạo của tỉnh chúng ta cũng có, đặc biệt là ngày 26/12/2023, UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Đề án tổng thể và Đề án tóm tắt sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2025.

Chúng ta phải nhận thức đây là công việc khó, nhạy cảm, liên quan tâm tư, tình cảm, tâm lý cán bộ, công chức, viên chức, người dân nơi sắp xếp; liên quan truyền thống lịch sử, văn hóa… vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất cả nhận thức và hành động.

Huyện Hải Hậu sắp xếp 15 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn (giai đoạn 2023-2024)

Thực hiện Kết  luận, Nghị quyết  của Trung ương, từ thực tiễn địa phương, Hải Hậu xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là công việc nhạy cảm, phức tạp nên phải làm thận trọng, chắc chắn, giảm mức thấp nhất sự xáo trộn, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị vận hành bình thường, cuộc sống của người dân không quá đảo lộn. Đây là việc khó, cho nên việc lãnh đạo, điều hành phải rất quyết liệt.

Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: "phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trừ trường hợp nhập từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên". Các xã, thị trấn phù hợp về vị trí địa lý, thuận tiện về giao thông; có sự tương đồng về quá trình hình thành, phát triển và các điều kiện kinh tế - xã hội. Đảm bảo sự đồng bộ trong sắp xếp ĐVHC cấp xã (giai đoạn 2023-2025) và tiếp nối phù hợp với phương án sắp xếp ĐVHC khác (trong giai đoạn 2026-2030); Phù hợp với các quy hoạch phát triển của huyện.

BAN-DO-HANH-CHINH-HUYEN-HAI-HAU-SAU-SAP-NHAP.pdf

 

Bản đồ hành chính huyện Hải Hậu sau sắp xếp đơn vị hành chính

Trên cơ sở nghiên cứu, rà soát, phân tích, đánh giá, nhận định, tổng hợp, bám sát thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định sắp xếp 15 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện (giai đoạn 2023-2024) theo phương án nhập từ 03 đơn vị hành chính (ĐVHC) cùng cấp trở lên, cụ thể:

Nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Vân (có diện tích tự nhiên là 3,19 km2; quy mô dân số là 11.566 người) và xã Hải Phúc (có diện tích tự nhiên là 6,74 km2, quy mô dân số là 7.556 người) vào xã Hải Nam (có diện tích tự nhiên là 7,74 km2, quy mô dân số là 9.314  người) thành ĐVHC cấp xã mới. Dự kiến tên gọi ĐVHC sau sắp xếp là xã Hải Nam. Kết quả sau sắp xếp thì xã Hải Nam (ĐVHC mới) có: Diện tích tự nhiên 17,67 km2, đạt 84,14% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số 28.436 người, đạt 55,45% so với tiêu chuẩn. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở UBND xã Hải Nam.

Nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Hà (có diện tích tự nhiên là 4,06 km2, quy mô dân số là 7.479 người) và xã Hải Thanh (có diện tích tự nhiên là 4,9 km2, quy mô dân số là 7.514 người) và xã Hải Hưng (có diện tích tự nhiên là 6,07 km2, quy mô dân số là 13.212 người) thành ĐVHC cấp xã mới. Dự kiến tên gọi ĐVHC sau sắp xếp là xã Hải Hưng. Kết quả sau sắp xếp thì xã Hải Hưng (ĐVHC mới) có: Diện tích tự nhiên 15,03 km2, đạt 71,57% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số: 28.205 người, đạt 352,56% so với tiêu chuẩn. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC tại trụ sở UBND xã Hải Thanh.

Nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Triều (có diện tích tự nhiên là 2,91 km2, quy mô dân số là 6.039 người) và xã Hải Cường (có diện tích tự nhiên là 6,77 km2, quy mô dân số là 7.538 người) và xã Hải Xuân (có diện tích tự nhiên là 5,44 km2, quy mô dân số là 9.686 người) thành ĐVHC cấp xã mới. Dự kiến tên gọi ĐVHC sau sắp xếp là xã Hải Xuân. Kết quả sau sắp xếp thì xã Hải Xuân (ĐVHC mới) có: Diện tích tự nhiên 15,12 km2, đạt 72,0% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số 23.263 người, đạt 290,78% so với tiêu chuẩn. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC tại trụ sở UBND xã Hải Xuân.

Nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Bắc (có diện tích tự nhiên là 4,08 km2, quy mô dân số là 7.765 người) và xã Hải Phương (có diện tích tự nhiên là 4,97 km2 quy mô dân số là 8.505 người, đạt 106,31% so với tiêu chuẩn) và thị trấn Yên Định (có diện tích tự nhiên là 1,77 km2, quy mô dân số là 6.974 người) thành ĐVHC đô thị cấp xã mới. Dự kiến tên gọi ĐVHC sau sắp xếp là thị trấn Yên Định. Kết quả sau sắp xếp thì ĐVHC thị trấn Yên Định ( ĐVHC mới) có: Diện tích tự nhiên 10,82 km2, đạt 77,29% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số 23.244 người, đạt 290,55% so với tiêu chuẩn. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC tại trụ sở UBND thị trấn Yên Định.

Nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Chính (có diện tích tự nhiên là 3,47 km2, quy mô dân số là 6.279 người) và xã Hải Lý (có diện tích tự nhiên là 5,94 km2, quy mô dân số là 12.773 người) và thị trấn Cồn (có diện tích tự nhiên là 2,17 km2,  quy mô dân số là 8.844 người) thành ĐVHC đô thị cấp xã mới. Dự kiến tên gọi ĐVHC sau sắp xếp là thị trấn Cồn. Kết quả sau sắp xếp thì ĐVHC thị trấn Cồn (ĐVHC mới) có: Diện tích tự nhiên 11,58 km2, đạt 82,71% so với tiêu chuẩn; Quy mô dân số 27.896 người, đạt 348,7% so với tiêu chuẩn. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC tại trụ sở UBND thị trấn Cồn.

Bài học thành công từ xã Hải An

Ngày 14-8-2019, HĐND huyện Hải Hậu khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) thảo luận, biểu quyết về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính Hải Toàn vào xã Hải An. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong (giai đoạn 2019-2021), huyện Hải Hậu đã xây dựng Đề án, theo đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

anh tin bai Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Hải An

Hải Toàn và Hải An là 2 xã có lịch sử hình thành gắn liền với nhau, cùng nhau chung 1 xã trước tháng 6-1956. Phiếu xin ý kiến được gửi đến từng hộ dân, đảm bảo 100% người dân đều được tham gia ý kiến vào việc sắp xếp đơn vị hành chính. Những nguyện vọng chính đáng của người dân từng bước được giải quyết thấu đáo. Kết quả lấy phiếu ý kiến của cử tri chung 2 xã đạt 91,22%. Hội đồng nhân dân 2 xã đã có Nghị quyết đồng ý sáp nhập 2 xã thành xã Hải An.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để triển khai các công việc sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của 2 xã trước khi thực hiện sáp nhập, phân tích rõ những điều kiện thuận lợi, khó khăn để tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở sáp nhập, xã có nhiều thuận lợi vì điều kiện tự nhiên của 2 xã trước sáp nhập tương đồng, người dân đoàn kết. Đến nay, sau 4 năm thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bộ máy trong hệ thống chính trị ở xã Hải An đã hoạt động ổn định, hiệu quả, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Một số bài học kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính:

Thứ nhất, cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ, thống nhất, liên thông của Đảng, các cấp chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Thứ hai, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, công tác tư tưởng để tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện sắp xếp.

Thứ ba, thực hiện sắp xếp phải được tiến hành khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.

Thứ tư, việc bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp phải kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật và quy định của Đảng.

Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, bảo đảm kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thứ sáu, việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tính đến các yếu tố đặc thù, mục tiêu mở rộng không gian, tạo động lực phát triển, khả năng sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và quản lý của chính quyền địa phương, làm sao các yếu tố thuận lợi cộng hưởng, thúc đẩy sự phát triển theo đúng mục tiêu.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2023 - 2024, huyện Hải Hậu sẽ sắp xếp 15 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị hành chính mới.

(Còn tiếp) Kim Luyên






image advertisement

image advertisement


image advertisement
image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: UBND thị trấn Yên Định.
Địa chỉ: TDP số 4, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Điện thoại:    * Email: ttyendinh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịch UBND thị trấn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang